Scroll Top
Grzybice Skórne

Dermatofitoza jest chorobą infekcyjną skóry o istotnym znaczeniu zarówno u zwierząt towarzyszących, z powodu powszechnego występowania, jak i u ludzi ze względu na potencjał zoonotyczny. Statystyki wskazują, że co roku nawet kilka procent opiekunów zwierząt zaraża się od chorych pupili. Dermatofitozy są powodowane przez zarodniki grzybów: Trichophyton, Microsporum oraz Epidermophyton.

Charakterystyczną dla tej choroby cechą jest to, że zakażone zostają włosy, pazury, a także warstwa rogowa naskórka. Dzieje się tak ponieważ dermatofity wytwarzają keratynazę – enzym zdolny do rozkładania keratyny. W związku z tym dermatofity atakują zrogowaciały naskórek oraz owłosione części ciała. Do zakażenia zwykle dochodzi w wyniku kontaktu bezpośredniego z chorym osobnikiem, a rozwój choroby jest ułatwiony, gdy na skórze występują wszelkiego rodzaju mikrourazy.

Czynniki predysponujące do wystąpienia dermatofitozy to:

  • wiek (z choroba dotyka zwierzęta młode i starsze),
  • obniżenie odporności (immunosupresja),
  • rasa (w przypadku kotów chorobą częściej dotknięte są persy, natomiast wśród psów obserwuje się częstsze jej występowanie u Yorkshire terierów).

Dermatofitoza może objawiać się w dość zróżnicowany sposób. Najbardziej charakterystyczne są nieregularne wyłysienia w obrębie pyska, uszu i przednich powierzchni kończyn. W wymienionych miejscach występuje nadmierne zrogowacenie skóry, mogą pojawić się też strupy lub grudki, a skóra jest czerwona. Może się zdarzyć, że wystąpi również świąd – umiarkowany do silnego. Dermatofity atakują też pazury, co powoduje ich deformację oraz zaburzenia we wzroście. Dermatofitoza może również występować w postaci guzowatej, jako pseudomycetoma lub kerion – w takim przypadku zmiany mają postać guzów. U kotów dermatofitoza może być także przyczyną rozwoju zespołu eozynofilowego.

Z powodu bardzo zróżnicowanego obrazu klinicznego, przed postawieniem diagnozy lekarz weterynarii musi wykonać szereg badań dodatkowych, aby być pewnym, że ma do czynienia z tą konkretną jednostką chorobową. Możliwości diagnostyczne dostępne dla lekarza weterynarii to:

  1. Badanie lampą Wooda – jest to badanie przesiewowe. Fluorescencję w świetle lampy wykazują jedynie dermatofity z rodzaju Microsporum. Z tego względu należy pamiętać, iż negatywny wynik nie wyklucza grzybicy skórnej.
  2. Badanie mikroskopowe sierści – włosy powinny być pobrane w trakcie wykonywania badania lampą Wooda lub poprzez wykonanie zeskrobiny skórnej.
  3. Badanie hodowlane – daje możliwość wskazania gatunku odpowiedzialnego za zakażenie.
  4. Badanie histopatologiczne.
  5. Badanie PCR.

Gdy dermatofitoza zostanie zdiagnozowana leczenie przeciwgrzybicze powinno być niezwłocznie wdrożone – także, aby ograniczyć rozprzestrzenianie materiału zakaźnego w środowisku. Terapia składa się z połączenia leków stosowanych ogólnoustrojowo (leków przeciwgrzybiczych) z preparatami do stosowania miejscowego. W terapii miejscowej idealnie sprawdzi się linia preparatów POLIDERMSzampon, Emulsja odżywcza oraz Spray. Substancje obecne w składzie tych preparatów wykazują działanie przeciwgrzybicze, co umożliwia efektywne wsparcie leczenia. W celu uzyskania najlepszych efektów, zaleca się stosowanie preparatów naprzemiennie. Ich używanie zapewnia, poza przywróceniem równowagi mikrobiologicznej skóry, zmniejszenie świądu, likwidację nieprzyjemnego zapachu oraz silne nawilżenie. Preparaty do terapii miejscowej w przypadku dermatofitozy powinny być stosowanie przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ważne jest również, aby czas leczenia był odpowiedni – powinno ono trwać przynajmniej 10 tygodni. W tym czasie lekarz weterynarii będzie kontrolował postępy terapii. Kluczowe jest też odkażenie środowiska, gdyż zarodniki grzybów potrafią przetrwać w środowisku bardzo długi czas.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.