Scroll Top
LIMFOCYTARNO-PLAZMOCYTARNE ZAPALENIE JAMY USTNEJ
Limfocytarno-plazmocytarne zapalenie jamy ustnej występujące u kotów to niezmiernie bolesna choroba.

  Limfocytarno-plazmocytarne zapalenie jamy ustnej występujące u kotów to niezmiernie bolesna choroba, która rozpoznawana w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Charakteryzuje się ciężkim stanem zapalnym dziąseł, błony śluzowej policzków oraz tylnego odcinka jamy ustnej. Najczęściej choroba dotyka koty w średnim wieku.

PRZYCZYNA

Konkretna przyczyna choroby nie jest znana. Występowanie limfocytarno-plazmocytarnego zapalenia jamy ustnej u kotów jest związane z bytowaniem w jamie ustnej licznych drobnoustrojów. Na skutek ich działania w płytce nazębnej dochodzi do silnej aktywacji komórek układu immunologicznego (plazmocytów), a to prowadzi do pojawienia się silnego nacieku zapalnego.

Zakażenie wirusem niedoboru immunologicznego (FIV) czy wirusem białaczki kotów (FeLV) herpeswirusem może towarzyszyć limfocytarno-plazmocytarnemu zapaleniu jamy ustnej. Stwierdzono częstsze występowanie tego problemu u kotów, u których pojawiło się także zakażenie kocim katarem (herpeswirus i kaliciwirus).

Do wystąpienia zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego predysponują:

  • czynniki środowiskowe oraz pokarmowe,
  • zakażenie wirusowe/bakteryjne,
  • czynniki genetyczne, które mogą prowadzić do nieprawidłowej aktywacji komórek plazmatycznych.

OBJAWY

Objawami klinicznymi przewlekłego zapalenia jamy ustnej i dziąseł u kotów są:

  • ślinotok
  • nieprzyjemny zapach z jamy ustnej
  • brak apetytu i związany z nim spadek masy ciała
  • nadmierne ślinienie się (ślina gęsta z domieszką krwi lub nawet ropy)
  • wypadanie pokarmu z jamy ustnej
  • wokalizacja

Lekarz weterynarii w trakcie badania jamy ustnej obserwuje silny stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł, a także policzków, występowanie zmian o charakterze erozyjno-rozrostowym, które obejmują dziąsła i tylną część błony śluzowej jamy ustnej, a także resorpcję zębów i zapalenie przyzębia. U części kocich pacjentów dochodzi też do powiększenia węzłów chłonnych żuchwowych.

W badaniach krwi kotów chorujących na limfocytarno-plazmocytarne zapalenie jamy ustnej należy wykluczyć możliwość występowania chorób nerek czy wątroby, gdyż również z ich powodu mogą pojawiać się zmiany w jamie ustnej u kotów.

LECZENIE

Leczenie przyczynowe nie jest niestety możliwe, ponieważ czynnik chorobotwórczy nie jest znany. Zwykle wprowadzana zostaje więc terapia wielokierunkowa, która łagodzi występujące objawy kliniczne. Kompleksowe postępowanie lecznicze składa się z leczenia farmakologicznego, regularnej higieny jamy ustnej oraz wykonywania zabiegów sanacji w gabinetach weterynaryjnych. Dzięki takim działaniom ograniczona zostaje liczba bakterii w jamie ustnej. Zabiegi takie często bywają jednak nieskuteczne ze względu na fakt, że bakterie znajdujące się na płytce nazębnej mogą stale namnażać się, przez co stan zapalny stale nawraca. Najskuteczniejsza w walce z przewlekłym zapaleniem jamy ustnej jest natomiast ekstrakcja zębów subtotalna (częściowa) lub totalna (pełna). Taki zabieg przyczynia się do ustąpienia objawów klinicznych u około 50-60% pacjentów. U pacjentów, u których objawy kliniczne utrzymują się pomimo przeprowadzenia zabiegu ekstrakcji, substancją, która dodatkowo pomaga zmniejszyć stan zapalny jest laktoferyna bydlęca. Laktoferyna bydlęca to glikoproteina, która zmniejsza dostępność jonów żelaza dla bakterii i działa przeciwwirusowo.

Ważne by pamiętać, że nie każde zapalenie przyzębia u kotów jest zapaleniem plazmocytarno-limfocytarnym. Obraz kliniczny choroby jest bardzo charakterystyczny, a same zmiany w jamie ustnej pogłębiają się i nawracają, z czasem przestając również reagować na leczenie. Niestety, w niektórych przypadkach pełne wyleczenie nigdy nie będzie możliwe, dlatego istotne jest, by koci pacjent stale pozostawał pod kontrolą lekarza weterynarii, który odpowiednio dobierze leczenie przeciwbólowe.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.