Scroll Top
PCHŁY I KLESZCZE
Na skórze naszych pupili pasożytować może wiele organizmów.
NA SKÓRZE PSÓW I KOTÓW PASOŻYTOWAĆ MOŻE SZEREG OWADÓW,
STAWONOGÓW LUB ROZTOCZY:
 • Pchły (pchła kocia Ctenocephalides felis i pchła psia Ctenocephalides canis).
 • Wszy (wesz psia Linognathus setosus, wesz gryząca Felicola subrostrata).
 • Wszoły (wszoł psi Trichodectes canis).
 • Świerzbowce (świerzbowiec drążący Sarcoptes scabiei, świerzbowiec uszny Otodectes cynotis, świerzbowiec głowowy kotów Notoedres cati).
 • Nużeńce (Demodex spp.).
 • Kleszcze (Ixodes spp., Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus).
BYTUJĄC NA SKÓRZE,
PASOŻYTY TE MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ WIELU SCHORZEŃ W TYM:
 • Dermatologicznych będących wynikiem uszkodzenia lub podrażnienia skóry, lokalnych lub uogólnionych stanów zapalnych na skutek ukąszeń, zapaleń przydatków skóry, alergii, wtórnych infekcji bakteryjnych prowadzących do powierzchownego lub niejednokrotnie głębokiego ropnego zapalenia skóry.
 • Uszkodzenia aparatu słuchowego.
 • Utraty okrywy włosowej w postaci zmian lokalnych lub uogólnionych.
 • Zmian w zachowaniu się zwierząt, które stają się bardziej niespokojne i pobudliwe.
 • Porażeń nerwów obwodowych na skutek działania toksyn (porażenie kleszczowe).

Żywiące się krwią pchły i kleszcze mogą przy silnej inwazji u szczeniąt i kociąt doprowadzić do znacznej utraty krwi prowadzącej do anemii.

Niektóre pasożyty mogą przenosić się ze zwierząt na ludzi (np. świerzbowce – drążący Sarcoptes scabiei i głowowy kotów Notoedres cati) wywołując poważne schorzenia skóry. Inne są wektorami przenoszącymi zarazki (bakterie, wirusy, inne pasożyty) wielu groźnych chorób ludzi i zwierząt.

GŁÓWNYMI WEKTORAMI CHORÓB SĄ PCHŁY I KLESZCZE:
PCHŁY

U psów i kotów spotykana jest najczęściej pchła kocia (Ctenocephalides felis), która pasożytuje również u ludzi. Pchły poza tym, że wywołują silne podrażnienia skóry prowadzące do alergicznego zapalenia skóry (APZS – Alergiczne Pchle Zapalenie Skóry) mogą być źródłem chorób wywoływanych przez bakterie i pasożyty:

 • Dipylydioza – tasiemczyca (Dipylidium caninum) występująca również u ludzi jako zoonoza.
 • Jersinioza (Yersinia enterocolityca, Yersinia pestis). Pchły są głównym wektorem bakterii Yersinia pestis wywołującej dżumę.
 • Leiszmanioza (Leishmania spp.). Choroba występuje u psów i ludzi. U zwierząt objawia się zmianą w zachowaniu, zanikami mięśni, utratą masy ciała – nieleczona prowadzi do śmierci zwierzęcia.
 • Choroba kociego pazura (CSD Cat Stratch Disease, Bartonella henselae), w postaci klinicznej występuje najczęściej u ludzi (dzieci, hodowcy kotów, lekarze weterynarii), charakteryzuje się stanami zapalnymi skóry w miejscu zadrapania i zapaleniem węzłów chłonnych (charakter lokalny lub uogólniony).

Pchły mogą również uczestniczyć w przenoszeniu tasiemców zarówno u ludzi jak i psów i kotów.

KLESZCZE

Kleszcze są pasożytami żerującymi na skórze ludzi i zwierząt. Występują niemal w każdym środowisku (w lasach, na łąkach, w parkach, w przydomowych ogródkach) bytując na trawie lub niskich krzakach. W Polsce występują 3 podstawowe rodzaje kleszczy:

Ixodes ricinus, kleszcz pospolity zwany leśnym. Pasożytuje na ludziach, psach, kotach, dorosłych przeżuwaczach (bydło) i gryzoniach. Jest źródłem: boreliozy (choroba Lyme), babesziozy bydła,Ehrlichiozy i Bartonellozy psów i kotów.

Dermacentor reticulatus bytuje w lasach, parkach zaroślach przydomowych w miejscach ciemnych i wilgotnych. Pasożytuje na ludziach, psach i małych gryzoniach. Jest źródłem babeszjozy.

Rhipicephalus sanguineus nazywany kleszczem psim lub kenelowym. Głównym żywicielem są zwierzęta mięsożerne. Jest źródłem babesziozy, ehrlichiozy, hepatozoonozy, riketsiozy, hemobartonelozy.

Kleszcze przenoszą choroby wywoływane przez bakterie, wirusy i pasożyty.

Aby zarazić swojego żywiciela kleszcz musi go najpierw zlokalizować, przyczepić się do jego skóry i rozpocząć picie krwi. Picie krwi odbywa się w dwóch fazach: powolnej i gwałtownej. Największe ryzyko przeniesienia chorobotwórczych drobnoustrojów występuje w drugiej, gwałtownej fazie picia krwi (24-48 godzina żerowania). Kleszcz pozbywa się wówczas nadmiaru płynów pobranych wraz z krwią, wprowadzając je do rany żywiciela. Płyny te mogą zawierać różne chorobotwórcze drobnoustroje. Bardzo często również, w przypadku kleszczy pasożytujących na skórze ponad 24-48 godzin, transmisja chorób prowokowana jest niewłaściwym sposobem ich usuwania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.