Scroll Top
Przeszczep skóry

Przeszczep jest fragmentem skóry oddzielonym od łożyska naczyniowego, przeniesionym na ranę, gdzie zyskuje nowe ukrwienie. Zazwyczaj wykonuje się przeszczepy skóry pełnej grubości. Fragment tkanki zostaje pobrany od pacjenta, a miejsce i sposób pobrania zależy od rodzaju przeszczepu.

Wśród podstawowych rodzajów przeszczepów skóry wymienić można przeszczepy siatkowe, paskowe i przeszczepy małych fragmentów skóry. Odpowiednie wybranie miejsca dawczego, prawidłowe pobranie i przygotowanie materiału oraz przymocowanie przeszczepu są krytycznymi czynnikami wpływającymi na skuteczność zabiegu.
Przeszczep najłatwiej jest wykonać w przypadku ran świeżych i dobrze ukrwionych, np. od razu po zabiegu chirurgicznym czy też bezpośrednio po opracowaniu i oczyszczeniu rany. W przypadku ran starszych konieczna jest obecność zdrowej ziarniny, ponieważ zapewnia ona odpowiednie ukrwienie tkanki. Przed zabiegiem należy przygotować pacjenta odpowiednio, stosując zarówno leczenie ogólne i miejscowe. Ranę musi zostać delikatnie oczyszczona skalpelem z zanieczyszczeń i martwych komórek. Następnie na tak przygotowane miejsce zakłada się opatrunek typu wet-to-dry. Skórę wokół miejsca biorczego należy ogolić pozostawiając duży margines, a następnie zdezynfekować. W trakcie golenia niezbędne jest zabezpieczenie miejsca biorczego przed zanieczyszczeniem. W trakcie operacji należy pamiętać o stałym nawilżaniu miejsca biorczego.

Wybór miejsca dawczego jest zależny od wielkości rany. Zwykle skórę pobiera się ze ściany klatki piersiowej, ze względu na jej dobrą ruchomość i dużą elastyczność. Miejsce, z którego pobierana jest tkanka przygotowuje się jak do zabiegu chirurgicznego – należy je dokładnie ogolić (pamiętając o zachowaniu marginesu) i zdezynfekować. Następnie należy przyłożyć szablon rany, uwzględniając też ułożenie sierści w miejscu dawczym i biorczym. Obrysowując krawędź szablonu należy pamiętać o uwzględnieniu marginesu (około 1 cm). Pobrany fragment skóry przekłada się na sterylną gazę/serwetę i usuwa się tkankę podskórną aż do skóry właściwej. By wyeliminować możliwość przesunięcia się fragmentu należy naciągnąć go i przypiąć jego brzegi do serwety sterylnymi igłami. W przypadku przeszczepów siatkowych wykonuje się skalpelem 1cm otwory. Należy wykonać je w dwóch rzędach co 0,5 cm. Następnie przeszczep przyszywany jest do rany nićmi niewchłanianymi. Wykonanie przeszczepu siatkowego zapewnia lepsze dopasowanie się płata do rany i zapobiega gromadzeniu się płynu, więc nie ma konieczności drenażu tego miejsca. Wadą tego typu zabiegu jest to, że po wygojeniu rany nad otworami nie wyrasta sierść. W przypadku wykonywania przeszczepu paskowego w ziarninie trzeba wykonać rowki. Płat skóry pobiera się w taki sposób, by krótszy koniec pozostał połączony ze skórą. Fragmenty przeszczepu umieszcza się w wykonanych rowkach i przymocowuje nićmi. Skrawki skóry można pobrać za pomocą trepanu lub skalpela. W miejscu biorczym w ziarninie wykonuje się niewielkie kieszonki, w które po zatrzymaniu krwawienia wsuwa się przeszczep.

Po wykonaniu przeszczepu należy założyć trójwarstwowy opatrunek. Warstwa kontaktowa musi być wykonana z materiału, który nie przywiera, a warstwa chłonna powinna być na tyle gruba, by móc wchłonąć powstający wysięk. Właściwe założenie opatrunku umożliwia utrzymanie przeszczepu w miejscu i zapobiega jego przemieszczeniu się. Opatrunek zapewnia także ochronę przed zanieczyszczeniem i urazami z zewnątrz.Pierwszą zmianę opatrunku wykonuje się po 48 godzinach od zabiegu. Usuwając opatrunek trzeba uważać by nie uszkodzić i nie przemieścić przeszczepu. Początkowo przeszczep może być zasiniony lub blady i nieznacznie obrzęknięty. Częstotliwość kolejnych zmian opatrunku zależy od ilości wysięku z rany. Prawidłowo wysięk jest surowiczo-krwisty, jeśli zaobserwuje się ropę należy wykonać wymaz z rany i wdrożyć antybiotykoterapię. Po około dwóch tygodniach usuwa się szwy. Jeśli przeszczep nie przyjmuje się, skóra ma zabarwienie szare lub czarne, a fragment tkanki jest oddzielony od podłoża. W przypadku przeszczepów paskowych i skrawków skóry opatrunek zmienia się co 3-5 dni.
Stosowanie przeszczepów skóry jako metody leczenia ran niesie za sobą ryzyko komplikacji, jednak w części przypadków jest to najlepsze możliwe rozwiązanie. Odpowiednio zabezpieczony przeszczep, przy pomocy prawidłowo wykonanego opatrunku pomaga w prawidłowym przebiegu procesu gojenia. Ponadto stosowanie przeszczepów przy ranach rozległych zmniejsza wielkość blizny, zwiększając tym samym komfort pacjenta.

 


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.