Scroll Top
WRZODY ROGÓWKI
Dla zwierząt wzrok tuż obok węchu i smaku jest jednym z trzech najważniejszych zmysłów. Narząd wzroku naszych pupili różni się nieco od budowy oka ludzkiego - natura przystosowała organizmy zwierząt do zdecydowanie lepszego widzenia w ciemności.

Dla zwierząt wzrok tuż obok węchu i smaku jest jednym z trzech najważniejszych zmysłów. Narząd wzroku naszych pupili różni się nieco od budowy oka ludzkiego – natura przystosowała organizmy zwierząt do zdecydowanie lepszego widzenia w ciemności. Jednak podstawowa budowa oka zarówno u zwierząt, jak i u ludzi jest podobna. Gałka oczna składa się z trzech błon: zewnętrznej – nieprzezroczystej twardówki i przezroczystej rogówki, środkowej naczyniowej oraz wewnętrznej – siatkówki. Rogówka to przejrzysta blaszka, która tworzy przednią ścianę gałki ocznej. Złożona jest ona z 6 warstw: nabłonka przedniego, blaszki granicznej przedniej, istoty właściwej, warstwy Duy, blaszki granicznej tylnej i śródbłonka.

Jedne z częściej występujących problemów okulistycznych u zwierząt to wrzody rogówki. Owrzodzenia rogówki są uszkodzeniami jej powierzchni, przebiegające z zapaleniem. Wśród przyczyn powstawania wrzodów rogówki wymienia się wszelkiego rodzaju urazy oczu, ciała obce, nieprawidłowości we wzroście rzęs, suche zapalenie rogówki i worka spojówkowego, zakażenia wirusowe i bakteryjne oraz wady dziedziczne. W zależności od głębokości, na jaką sięga wrzód rogówki możemy wyróżnić: erozję, wrzód powierzchowny, wrzód głęboki oraz przepuklinę rogówki. Innym, bardzo specyficznym rodzajem problemu są samoistne przewlekłe uszkodzenia nabłonka rogówki, określane też jako „wrzody boksera”.

• erozja rogówki jest to najbardziej powierzchowny problem, który dotyczy jedynie nabłonka przedniego rogówki,
• wrzód powierzchowny to uszkodzenie rogówki, dotykające nabłonka przedniego rogówki i blaszki granicznej przedniej,
• wrzód głęboki to ubytek, który dotyka zarówno nabłonka przedniego, blaszki granicznej przedniej i sięgają głębiej – aż do istoty właściwej,
• przepuklina rogówki występuje, gdy problem sięga aż do blaszki granicznej tylnej, co oznacza, że większość rogówki jest już uszkodzona. Jest to stan zagrażający wypłynięciem oka,
• samoistne przewlekłe uszkodzenie nabłonka rogówki to wolno gojące się, powierzchowne ubytki rogówki. Problem pojawia się w wyniku zaburzeń w przyleganiu nabłonka rogówki do jej zrębu.
Przypadłość ta ma tendencję do nawracania. Nieprawidłowości mogą występować nie tylko u bokserów, ale też u psów rasy corgi, west highland white terierów, pudli, czy boston terierów.

Owrzodzenia rogówki objawiają się tym, że zwierzęta wykazują większe zainteresowanie chorym okiem – mogą pocierać oczy łapami czy ocierać pyskiem o różnorakie przedmioty. Może pojawić się również nadmierne łzawienie, zaczerwienienie gałki ocznej, mrużenie oczu, a czasem nawet obecność wypływów. Owrzodzenia rogówki to stosunkowo często problem dotykający zwierząt ras brachycefalicznych: shih-tzu, buldożków francuskich, mopsów czy kotów perskich.

W przypadku zaobserwowania u swojego pupila niepokojących objawów dotyczących narządu wzroku konieczna jest wizyta w gabinecie weterynaryjnym. Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu szczegółowych badań oceni stan gałki ocznej i dobierze odpowiednie do konkretnego przypadku leczenie. W zależności od głębokości wrzodu oraz stopnia zaawansowania choroby lekarz zdecydować może o leczeniu farmakologicznym lub nawet chirurgicznym. Proces gojenia wrzodów u zwierząt przebiega różnie – w niektórych przypadkach owrzodzenie ulega wyleczeniu szybko, czasem rogówka goi się długo, a proces leczenia wymaga naszego pełnego zaangażowania.

W ostatnim czasie na rynku weterynaryjnym pojawił się preparat VET PROTECTOR OCZY – LIGO, który jest opatrunkiem w formie kropli do stosowania u zwierząt. Preparat ten zawiera jeden składnik, który sprawia, że ze względu na jego niskie napięcie powierzchniowe, krople natychmiast po aplikacji rozpływają się po powierzchni oka przejmując funkcję warstwy lipidowej filmu łzowego. Tworząc barierę ochronną, preparat może zapewnić długotrwałą ochronę powierzchni oka.
Należy pamiętać, że wrzody rogówki u zwierząt to szczególnie bolesna i dość uciążliwa dolegliwość, która może prowadzić do utraty wzroku lub nawet gałki ocznej, dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej zwalczyć problem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.