Scroll Top
Zespół Hornera jako powikłanie przewlekłego otitis externa

Zapalenie ucha zewnętrznego to przypadłość, która niestety jest dość częstym problemem dotykającym zwierzęta. Etiopatogeneza tego schorzenia jest złożona – wyróżniamy zapalenie ucha zewnętrznego pierwotne, wtórne i nawracające. Przyczyny pierwotnego zapalenia to w większości zaburzenia dermatologiczne i endokrynologiczne, ale również urazy i pasożyty. Do przyczyn wtórnego zapalenia zaliczyć można bakterie: między innymi Pseudomonas spp. Staphylococcus spp., Streptococcus spp. i grzyby drożdżopodobne – Malassezia spp. oraz Candida spp. Zarówno bakterie jak i grzyby są także czynnikami, które podtrzymują zapalenie. Dodatkowo występować mogą czynniki predysponujące, czyli takie, które ułatwiają pojawienie się otits externa, lecz same w sobie nie są w stanie go wywołać. Są to między innymi: kształt małżowiny usznej, nadmierne owłosienie, wilgotność i niedrożność kanału słuchowego. Również efekty nieprawidłowej pielęgnacji lub leczenia są czynnikami predysponującymi. Największym problemem diagnostycznym jest sytuacja, w której do zapalenia ucha zewnętrznego dochodzi w wyniku działania zarówno czynników pierwotnych, wtórnych i predysponujących. Mówimy wtedy o występowaniu zapaleń nawracających, niepoddających się leczeniu.

W sytuacji, gdy otitis externa jest problemem przewlekłym, trwającym dłużej niż 6 tygodni, może dochodzić do pogłębiania się procesu zapalnego, który dotnie również ucho środkowe (otitis media), a nawet ucho wewnętrzne (otitis interna). Do rozwoju zapalenia ucha środkowego najczęściej dochodzi, kiedy w kanale słuchowym są obecne zmiany rozrostowe, które utrudniają usunięcie wysięku lub gdy zapalenie ucha zewnętrznego wynika z obecności w kanale słuchowym ciała obcego, które powoduje perforację błony bębenkowej. W przypadku zapalenia ucha środkowego dochodzi do nagromadzenia się wysięku zapalnego o charakterze surowiczym, krwotocznym lub ropnym. W wyniku tego dochodzi do zmiany barwy, uwypuklenia, a nawet pomarszczenia, zgrubienia i zwapnienia błony bębenkowej. Trafna diagnoza jest zwykle stawiana po dłuższym czasie, gdy dochodzi do nawrotów zapaleń ucha zewnętrznego, które nie poddają się leczeniu. Samo rozpoznanie zapalenia w uchu środkowym nie jest niestety najłatwiejsze – badanie radiologiczne może nie pokazać zmian wysiękowych, dlatego zalecane jest wykonanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. Tomografia komputerowa jest nazywana „złotym standardem”, który stosowany jest przez większość lekarzy weterynarii. W wielu przypadkach objawy zapalenia ucha środkowego przypominają objawy zapalenia ucha zewnętrznego. Są to świąd, potrząsanie głową, ból, który może być też związany z otwieraniem pyska oraz wspominaną już obecność wysięku. Zapalenie w uchu środkowym może również powodować pojawianie się objawów neurologicznych: uszkodzenie nerwu twarzowego, zespół Hornera lub zespół przedsionkowy.

Zespół Hornera to zespół objawów okulistycznych, które pojawiają się na skutek przerwania lub uszkodzenia włókien współczulnych unerwiających gałkę oczną i mięśnie. Z przyczyn anatomicznych unerwienie przywspółczulne jest zdecydowanie mniej podatne na uszkodzenia niż unerwienie współczulne, które jest bardziej skomplikowane i rozbudowane, a w związku z tym narażone na uszkodzenia. Istotne jest, żeby lekarz weterynarii podczas przeprowadzania badań diagnostycznych dokładnie ustalił miejsce uszkodzenia nerwów, ponieważ ma ono wpływ na przebieg choroby, rokowanie i dalsze leczenie. Najczęściej spotykanym jest zazwojowy zespół Hornera, wśród przyczyn którego można wymienić zapalenie ucha zewnętrznego i środkowego, uszkodzenia głowy i szyi będące następstwem wypadków drogowych oraz urazy tępe. Objawy kliniczne są zazwyczaj jednostronnie i obejmują zwężenie źrenicy (myosis), cofnięcie gałki ocznej (endophtalmus), opadanie górnej powieki i zwężenie szpary powiekowej (ptosis). Dodatkowo, w wyniku rozszerzenia naczyń włosowatych, może wystąpić lokalne podwyższenie temperatury, jak również przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej oraz przejściowy spadek ciśnienia śródgałkowego. Rzadziej występującymi objawami są trudności w przyjmowaniu pokarmu i nadmierne ślinienie
Jeśli to zapalnie ucha środkowego jest przyczyną zespołu Hornera, to rokowanie jest zwykle dobre, a leczenie prostsze niż w przypadku wystąpienia zmian w neuronach przedzwojowych. Leczenie polega oczywiście na usunięciu przyczyny, czyli zwalczeniu zapalenia ucha zewnętrznego i środkowego. Ważne, by przed wprowadzeniem leczenia starannie wykonać badanie kliniczne, otologiczne oraz cytologiczne i ewentualnie posiew bakteriologiczny materiału z kanału słuchowego. Takie postępowanie pozwoli wdrożyć odpowiednie preparaty do terapii miejscowej i ogólnej. Zaleca się, by leczenie trwało kilka tygodni, natomiast wizyty kontrolne zwierzęcia u lekarza weterynarii powinny odbywać się co 2 tygodnie.
Przechodzeniu procesu zapalnego z ucha zewnętrznego w głąb kanału słuchowego można oczywiście zapobiegać. Ważne, by właściwie przeprowadzić diagnostykę różnicową, która wskaże pierwotną przyczynę otitis externa. Pozwoli to również zapobiec nawrotom tego problemu w przyszłości. Gdy u naszego pupila dojdzie do wystąpienia stanu zapalnego w kanale słuchowym polecamy stosowanie preparatów VET PROTECTOR USZY. Preparaty te zapewniają kompleksową terapię – VET PROTECTOR PRO USZY – START jest specjalistycznym płynem, który usuwa nadmiar woskowiny, który przeznaczony jest do stosowania w gabinecie weterynaryjnym przez lekarza weterynarii, a VET PROTECTOR USZY – PLUS jest preparatem przeznaczonym do pielęgnacji uszu przez opiekuna w domu.

BIBLIOGRAFIA:
1. Pomorska-Handwerker D., Guzera M. „Otitis externa – rozpoznawanie i leczenie. Klasyfikacja przyczyn choroby” Magazyn weterynaryjny 06/2019.
2. Sapierzyński R. „Powikłania zapalenia ucha zewnętrznego u psów i kotów” Życie weterynaryjne 90(8)/2015.
3. Rosychuk R.A.W „Management of otitis externa/media in the dog and cat”.
4. Taszkun I. „ Postępowanie diagnostyczne w przypadku otitis externa u psów” Życie weterynaryjne 88(4)/2013
5. Madany J., Wrześniewska K. „Zespół Hornera u psów i kotów – okulistyczny sygnał występowania chorób o zróżnicowanym charakterze” Życie Weterynaryjne 93(10)/2018.
6. Ofri R.: Neurookulistyka, W: Okulistyka weterynaryjna Slattera. Maggs D.J., Miller P.E., Ofri R. Elsevier, Urban and Partner, Wrocław 2009, 351–388.
7. Penderis J.: Diagnosis of Horner’s syndrome in dogs and cats. In Practice. 2015, 37, 107–119.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.