Scroll Top
Techniki wykonywania opatrunku

Każdy lekarz doskonale zna techniki zakładania opatrunków, które mają na celu ochronę ran. Prawidłowo założony opatrunek nie tylko będzie chronić przed zanieczyszczeniem, ale może też zmniejszać bolesność i wspierać leczenie. W przypadku niektórych ran założenie opatrunku jest koniecznością. Do takich ran zaliczamy rany kwalifikowane do wygojenia przez ziarninowanie, wtórnego zamknięcia oraz opóźnionego pierwotnego zamknięcia.

Funkcje opatrunku

Właściwie założony opatrunek powinien spełniać kilka funkcji. Najbardziej oczywistą funkcją jest ochrona rany przed urazem lub zanieczyszczeniem. W przypadku zranionego zwierzęcia, które często samo uszkadza i nadkaża ranę, nawet przy założeniu opatrunku warto dodatkowo zastosować kołnierz ochronny. Kolejnym, istotnym zadaniem opatrunku jest unieruchomienie powierzchni rany. Prawidłowe unieruchomienie, które zapobiega przerwaniu pęczków naczyń oraz nowo powstających migrujących komórek naskórka, gwarantuje przyspieszenie gojenia się rany.

Jeszcze inną funkcją jest zmniejszenie bolesności rany. Warto dodać, że w przypadku  wystąpienia obrzęku na zranionej kończynie, prawidłowo założony opatrunek pozwala na jego zmniejszenie. W przypadku pacjenta w ciężkim stanie ogólnym, założenie opatrunku staje się formą pierwszej pomocy. Po pierwsze opatrunek zabezpieczy ranę przed dalszym zanieczyszczeniem, a ponadto zapewni hemostazę, co pomaga w ustabilizowaniu stanu pacjenta.

Warstwy opatrunku

Opatrunek zwykle złożony jest z trzech warstw: kontaktowej, pośredniej i zewnętrznej. Warstwa kontaktowa jest częścią opatrunku bezpośrednio stykającą się z powierzchnią rany. Środki opatrunkowe, które wykorzystane są w tej warstwie muszą być dostosowane do rodzaju rany oraz fazy jej gojenia. W początkowych etapach gojenia się rany, ze względu na znaczną ilość wysięku i obecność martwych tkanek, warstwa ta powinna ułatwiać oczyszczanie.

W późniejszych etapach można wykorzystywać opatrunki, które nie przywierają i są półprzepuszczalne. Dzięki ich zastosowaniu można zapewnić odpowiednią wilgotność w ranie i umożliwić jednoczesne przenikanie wysięku do kolejnych warstw opatrunku. Dobrze sprawdzają się opatrunki hydrokoloidowe, tworzące żel w kontakcie z raną. Brzegi opatrunku powinny wystawać poza brzegi rany i zachodzić na zdrową skórę. Hydrokoloidy pobudzają naskórkowanie i tworzenie ziarniny. Takie opatrunki mogą być pozostawione na ranie nawet do 5 dni.

Głównym minusem terapii tego typu jest wysoki koszt opatrunków, zwłaszcza w przypadku leczenia przewlekłego lub gdy występuje konieczność częstych zmian opatrunku. Alternatywę dla opatrunków hydrokoloidowych stanowią opatrunki z algami – zasada działania jest podobna. Po kontakcie z wysiękiem opatrunki takie również przekształcają się w żel i pobudzają naskórkowanie.

Warstwa pośrednia opatrunku, która nazywana jest też opatrunkiem wtórnym, ma na celu wchłanianie wysięku oraz wzmacnianie warstwy kontaktowej. Ważne jest, aby ta warstwa była gruba – założenie kilku warstw materiału znacznie zwiększa właściwości chłonne. Do założenia opatrunku wtórnego wykorzystywane są zarówno materiały syntetyczne, jak i wata bądź gaza bawełniana. Co ważne, warstwa pośrednia musi przylegać do warstwy kontaktowej, ale nie może też być założona zbyt ciasno (nie tylko ograniczy to zdolność chłonięcia wysięku, ale może zmniejszyć ukrwienie tkanek).

Zewnętrzna warstwa opatrunku ochrania natomiast opatrunek przed zanieczyszczeniem z zewnątrz. Głównym zadaniem tej warstwy jest jednak utrzymanie leżących poniżej elementów opatrunku. W tej warstwie powinny być wykorzystane środki opatrunkowe, które umożliwią odparowanie wilgoci z głębszych warstw. W takim zadaniu dobrze sprawdzi się zwykły bandaż bawełniany. W niektórych przypadkach można wykorzystać również bandaż elastyczny lub bandaże samoprzylepne typu vetflex. W przypadku takich bandaży konieczne jest jednak kontrolowanie napięcia materiału w trakcie bandażowania, bo zbyt ciasne założenie doprowadzi do zmniejszenia ukrwienia tkanki i spowoduje obrzęk tkanek powyżej lub poniżej opatrunku.

Ważne, by pamiętać, że podczas wyprowadzania pacjenta na spacer opatrunek należy zabezpieczyć przed zmoczeniem, np. folią lub lateksową rękawiczką, dodatkowo mocując zabezpieczenie za pomocą taśmy lub plastra. Takie zabezpieczenie musi jednak zostać usunięte zaraz po powrocie ze spaceru! Pozostawienie go na miejscu uniemożliwia oddychanie opatrunku, przez co zwiększają się wilgotność i temperatura rany, prowadząc do zmiany jej środowisko.

Kluczowym elementem w przypadku gojenia się rany z wykorzystaniem opatrunku jest uwrażliwienie opiekuna zwierzęcia na konieczność regularnej zmiany opatrunku, kontroli jego założenia oraz odpowiedniego dbania o niego. Zewnętrzne warstwy muszą być suche i czyste. Bez współpracy ze strony właściciela, mimo prawidłowego założenia opatrunku, może dojść do niepotrzebnych komplikacji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.